Zásady ochrany osobných údajov

 

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

v zmysle Nariadenia EP a EK č.2016/679 a z. 18/2018 Z.z. SR

 

                                                                                                               

Spoločnosť  KRBY-SPIŠ, s.r.o. chráni a rešpektuje osobnú integritu zamestnancov aj zákazníkov a usiluje sa vybudovať potrebné povedomie o dôležitosti ochrany údajov a súkromných záležitostí. Cieľom Spoločnosti je znížiť riziká spojené so zneužitím osobných údajov a zaistiť, aby všetky osobné údaje boli uchovávané zákonným, čestným a transparentným spôsobom, ako aj zaistiť riadenie a zodpovednosť na umožnenie súladu s ochranou údajov.

 

Vážený návštevník webových stránok www.krby-spis.sk a www.shop.krby-spis.sk.

 

Bezpečnosť vašich údajova ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

 

a)   Kto sme?

Vašeosobné údaje spracúva naša spoločnosť KRBY-SPIŠ, s.r.o.  IČO: 48 070 670, sídlo: Krby-Spiš, Gorkého 22, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalejlen „prevádzkovateľ“).

 

b)   Aké osobné údaje spracúvame?

Zákazník

Abysme vám mohli ponúknuť, predať a doručiť tovar a plniť si všetky zákonné azmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

a)      Meno

b)      Priezvisko

c)      Kontaktný telefón

d)      E-mailovú adresu

e)      Kontaktnú adresu

 

Súťaž

Abyste sa mohli zúčastniť súťaže, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

a)      Meno

b)      Priezvisko

c)      Kontaktný telefón

d)      E-mailovú adresu

        

Marketing

Abysme vám mohli zasielať informácie o produktocha službách a obracať sa na vás s prieskumom trhu,  spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

a)      Meno

b)      Priezvisko

c)      E-mailovú adresu

d)      Kontaktný telefón

 

Vernostný program

Abyste mohli byť registrovaný v našom vernostnom programe, spracúvame vaše osobnéúdaje v rozsahu:

a)      Meno

b)      Priezvisko

c)      Kontaktný telefón

d)      E-mailovú adresu

 

c)      Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

a)     E-shop

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom ponukového konania,  uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia,a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

b)     Spotrebiteľská súťaž

Vašeosobné údaje spracúvame z dôvodu Vašej dobrovoľnej účasti na súťaži a pokiaľsa stanete výhercom, aj za účelom doručenia ceny. Vaše osobné údaje spracúvamena tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

c)      Marketingová komunikácia

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel na právnom základe oprávnený záujem alebo ak nám na to dáte Váš súhlas. 

d)      Vernostný program

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu vašej účasti vo vernostnom programe, a tonajmä na registráciu do vernostného programu, zbieranie údajovo objednávkach a platbách, zbieranie údajov o získaných výhodácha ich využívaní.


d)    Aký je náš oprávnený záujem?

Oprávnený záujem prevádzkovateľa tvorí v zmysle článku 6 bod 1. písm. f) Nariadenia GDPR právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb bez ich výslovného súhlasu.

Spracúvame osobné údaje aj na právnom základe – oprávnený záujem, za účelom:

a)         Ochrany majetku, ochrany uložených osobných údajov, prostredníctvom kamerového  a zabezpečovacieho systému

b)        Priameho marketingu, za účelom zlepšenia našich služieba podpory klientov, zvýšenia efektivity prostredníctvom marketingových  nástrojov.

c)         Zlepšenia kvality a efektivity nami poskytovaných služiebv našich zábavných zariadeniach

d)        Presného zamerania sa na požiadavky klientov, skvalitnenie a expanzia ponúkaných služieb.

 

e)   Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:

a)                  Cez online formulár;

b)                 Prihlásením sa na newsletter;

c)                  Začiarknutím príslušných okienok na súťažnom kupóne.

d)                 Klikom na autorizačný link v e-mailovej správe.

e)                 Osobne písomným súhlasom

 

f)         Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať.Súhlas môžete odvolať nasledovnými spôsobmi:

a)                  Cez online formulár;

b)                 Kliknutím na link „Odhlásiť z newslettera“, ktorý sa nachádzav pätičke každého reklamného mailu;

c)                  Zaslaním oznámenia na email osobneudaje@krby-spis.sk 

d)                 Zaslaním oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti, ktoré je uvedené vyššie.

e)                 Osobne, odovzdaním oznámenia v ktorejkoľvek našej prevádzke.

 

g)    Komu vaše údaje poskytujeme?

S vašim súhlasom poskytujeme osobné údaje spoločnostiam ako sú:

-         Naši obchodní partneri v tejto oblasti

-         Štátnym inštitúciám podľa platnej legislatívy SR

-         Poskytovateľom služieb, ktoré sú potrebné na prevádzku našichzariadení

-         Poskytovateľom cloudových, hostingových služieb

-         Pri vymáhaní právnych nárokov tretích strán


h)   Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Evidencia uchádzačov o zamestnanie

a)    Dokumenty týkajúce sa uchádzačov o zamestnanie sa uchovávajú po dobu, na ktorý uchádzač o zamestnanie poskytol súhlas.

Účtovníctvo

               a)       Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

E-shop

               a)    Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr.reklamácie a čas stanovený legislatívou SR a EU.

Kúpne zmluvy

a)      Kúpne zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie a čas stanovený legislatívou SR a EU.

Ponukové konania

a)      V prípadeponukových konaní a cenových ponúk sa osobné údaje uchovávajú po dobutrvania tohto konania alebo platnosti cenovej ponuky, čo je obvykle 30 dní.

 Evidencia reklamácii

a)     Dokumenty vzťahujúce sak reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory

a)    Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

Marketing

a)   Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel,v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

i)        Kam prenášame vaše osobné údaje?

   Vaše osobné údaje neprenášame a ani nezamýšľame preniesť do tretej krajiny. 

j)         Nieste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email osobneudaje@krby-spis.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov podľa §100 zákona 18/2018 Z.z. SR, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

k)        Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

l)          Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Využívame zabezpečený web priestor, šifrované cloud služby, pokročilú IKT architektúru.Údaje na serveroch ako aj komunikácia s webmi našej spoločnosti sú šifrované a zabezpečené.

m)       Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa: 25.mája 2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajovv našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný prostredníctvom našich webových stránok, prípadne e-mailom.

 

Tento dokument nadobúda účinnosť dňa 25. mája 2018 - verzia 2018001
jeho obsah sa môže bez upozornenia meniť a dopĺňať