Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia iba pre nákup na internetovej stránke www.krby-spis.sk. Predávajúcim je KRBY - SPIŠ, s.r.o., Gorkého 22, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 48070670, DIČ: 2120038580,  zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo 36990/V.
Kontaktné údaje: telefón 053/44 10 782, fax 053/44 10 782, mobil: 0903/175 385, e-mail: krby-spis@krby-spis.sk
Kupujúcim je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach www.krby-spis.sk. Kupujúci musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje.

Objednanie
Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu objednaného, zaplateného tovaru od kupujúceho. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej stránky www.krby-spis.sk sú záväzné. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.

Storno objednávky
Predávajúci je oprávnený stornovať objednávku alebo jej časť, ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (chybné telefónne čísle, nedostupný, neodpovedá na e-maily a pod.), tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú výšku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na adresu alebo na účet do 15 pracovných dní. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Pri zrušení objednávky je kupujúci povinný uviesť meno, e-mail, popis objednaného tovaru. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný zaslať na e-mail: krby-spis@krby-spis.sk, na základe ktorého mu predávajúci zašle potvrdenie o zrušení objednávky. Za zrušenie objednávky si predávajúci neúčtuje penále ani žiadne iné poplatky za zrušenie objednávky.

Dodanie tovaru
Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka.
Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie zavinené poštou alebo kuriérskou spoločnosťou, za oneskorené dodanie zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. Predávajúci tiež nezodpovedá za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou spoločnosťou. Predávajúci nezodpovedá za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo zo strany výrobcu alebo dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru obchodu, najmä pri objednávke vyššej ako 100,- Eur (3012,60 Sk) žiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky písomne. V prípade odmietnutia potvrdenia predávajúci považuje objednávku za neplatnú.
Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar, skontrolovať neporušenosť obalu a zaplatiť za tovar podľa platobných podmienok platných v čase prijatia objednávky. V prípade, že si kupujúci neprevezme tovar, ktorý si objednal, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru.

Dodacie lehoty
Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne v závislosti od druhu tovaru, najneskôr však 4-5 týždňov.

Ceny tovaru
Ceny uvedené v internetovom obchode www.krby-spis.sk sú platné v čase uskutočnenia objednávky. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. V cene tovarov nie je zahrnuté poštovné alebo doprava tovaru.

Platobné podmienky
Za objednaný tovar v internetovom obchode môže objednávateľ zaplatiť prostredníctvom preddavkovej faktúry alebo dobierky.

Vrátenie tovaru
Pokiaľ nie je kupujúci spokojný so zakúpeným tovarom, môže nám ho vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia zásielky na našu adresu. Tovar je potrebné vrátiť nepoškodený, nepoužitý, kompletný, na náklady kupujúceho. Tovar vrátený späť na dobierku neprijímame. Cena za tovar bude vrátená späť kupujúcemu po skontrolovaní vráteného tovaru.

Ochrana osobných údajov
Odoslaním údajov vyjadruje používateľ súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom registrácie a objednávkového formulára nebudú poskytnuté bez súhlasu vlastníka týchto dát tretím osobám a nebudú  použité na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčastne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

Záverečné ustanovenia
Všetky právne vzťahy vznikajúce medi kupujúcim a predávajúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky meniť. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 1.4.2015.


PODMIENKY VSTUPU

Upozornenie týkajúce sa užívania obsahu stránok KRBY - SPIŠ,s.r.o.

Vylúčenie zodpovednosti a záruk

Každý užívateľ, ktorý pristupuje na internetové stránky KRBY - SPIŠ,s.r.o. ich používa na vlastné riziko a  KRBY - SPIŠ,s.r.o. nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu stránok www.krby-spis.sk. Informácie na týchto stránkach sú poskytované BEZ ZÁRUKY.

KRBY - SPIŠ,s.r.o. nezodpovedá za akékoľvek škody, či už priame alebo nepriame, špeciálne či súvisiace vzniknuté v spojitosti s užívaním stránok www.krby-spis.sk, ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej alebo aj úplnej nefunkčnosti stránok www.krby-spis.sk. KRBY - SPIŠ,s.r.o. si vyhradzuje právo meniť ceny a rozsah poskytovaných a prezentovaných služieb bez predchádzajúceho upozornenia.

Autorské práva a šírenie obsahu 

Autorské práva k stránkam www.krby-spis.sk sú majetkom KRBY - SPIŠ,s.r.o., Gorkého 22, 052 01 Spišská Nová Ves.

Obsah stránok www.krby-spis.sk je majetkom KRBY - SPIŠ,s.r.o. a je chránený autorským právom a inými príslušnými právnymi predpismi. Obsahom sa rozumejú napríklad články, obrázky, grafy, nástroje, kalkulátory a ďalšie verejne prístupné alebo heslom chránené nástroje. Obsah týchto stránok a jednotlivé nástroje, ktoré tvoria ich súčasť nesmie užívateľ bez predchádzajúcej písomnej dohody využívať pre svoju činnosť za účelom dosiahnutia zisku alebo ich ponúkať tretím stranám. Tiež je zakázané spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu stránok www.krby-spis.sk. Obsah stránok www.krby-spis.sk môže byť zobrazovaný, reformátovaný a tlačený výhradne pre osobnú nekomerčnú potrebu a užívateľ súhlasí s tým, že tento obsah nebude ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať ani inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať, alebo inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného povolenia.

Komentáre

KRBY - SPIŠ,s.r.o. oceňuje Vaše komentáre, návrhy a pripomienky k stránkam www.krby-spis.sk. Nie je však schopný odpovedať na všetky jednotlivo. KRBY - SPIŠ,s.r.o. si vyhradzuje právo použiť bez náhrady každú informáciu, ktorú nám v tejto súvislosti doručí ktokoľvek. Používaním stránok www.krby-spis.sk užívateľ prehlasuje, že porozumel a súhlasí s týmito podmienkami používania.KRBY - SPIŠ,s.r.o. si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť či aktualizovať a preto doporučujeme, aby si užívateľ pri každom vstupe na stránky www.krby-spis.sk overil, že s ich znením súhlasí.